������������������������������������������������������

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

รายละเอียด

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562

รายละเอียด

 

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด

จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2560

รายละเอียด