การจัดซื้อจัดจ้างจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง / ย้อนกลับ

หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง :

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา เดือน พฤษภาคม2567

01/05/2024

 

วันที่03-05-2567

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 74,642 บาท

วันที่07-05-2567

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 18,600 บาท

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,920 บาท

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,972.40 บาท

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,420 บาท

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 54,300 บาท

 

7 พ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,000.-)

7 พ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,500.-)

 

วันที่14-05-2567

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ

วันที่16-05-2567

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ ราย

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ

วันที่24-05-2567

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ2รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ4รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ5รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ1รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย

วันที่26-05-2567

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (9,100)

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (7,500)

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (16,371)

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (60,797.70)

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา( 4,300)

วันที่27-05-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ4รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ1รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 410 บาท

วันที่29-05-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำจำนวน2รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบtracking gps จำนวน1รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน11รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน7รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอมจำนวน18รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน3รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน2รายการ

 

วันที่31-05-2567

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๒,๗๕๐.๐๑ )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๓,๓๐๐.- )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๕,๖๘๐.- )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๗๑,๗๑๒.๑๖)  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘๗,๖๓๓.- )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๒,๖๐๐.- )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๙๑,๕๕๙.๙๐ )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒,๒๐๐)  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒,๒๐๐.- )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓,๑๖๐.๘๐  )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓,๑๖๐.๘๐  )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓,๒๐๐.- )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓,๒๐๐.- )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓,๔๐๐.- )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓,๔๐๐.- )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

16.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๔,๑๙๘.๖๘ )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

17.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๔,๑๙๘.๖๘ )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

18.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖,๓๐๐.- )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

19.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๗,๕๐๐.-  )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

20.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐,๐๐๐.-  )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

21.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๒,๔๒๐.-  )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

22.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๓,๙๐๐.- )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

23.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๔,๗๑๘.๗๐  )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

24.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (38,000 บาท)

25.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (31,500 บาท)

26.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒,๒๐๐.- )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

27.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓,๑๖๐.๘๐  )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

28.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓,๒๐๐.- )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

29.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๔,๑๙๘.๖๘ )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

30.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๔,๑๙๘.๖๘ )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

31.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐,๐๐๐.-  )  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗


จำนวนการเข้าชม 937 ครั้ง

diyarbakır escort free hd porn xnxx porn videos sincan escort