ชื่อ เบอร์โทร กรรมการบริหาร

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 นายชัช จันทร์ขำ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 0815655153
2 นางอารมย์ โคกแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 0811949630
3 นางสาวชฎาพร หิริโสภาพร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 0891786041
4 นางลักขณา คงทับ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 0817561553 
5 นางลัดดาวัลย์ เตี้ยเนตร  หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม  0922508599
6 นางสาวพจนารถ เมืองหงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 0843745647
7 นางสาวสุพตัรา วิทยากูล หัวหน้ากลุ่มงานประกันและสารสนเทศทางการแพทย์ 0892556463
8 นางสาวเด่นเดือน ภูศรี  หัวหน้างานผู้ป่วยนอก  0811136795
9 นางสาวณฐัชยา สมจริยา  หวัหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 0898000820
10 นางมนตรี เทพไพศาล  หัวหน้างานสารสนเทศ  0892076090
11 นางวาสนา มูลทรัพย์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  0891710515

 

เบอร์โทรภายใน

เบอร์โทร หน่วยงาน เบอร์โทร หน่วยงาน
101 งานผู้ป่วยนอก  126 งานเภสชักรรม
102 งานพสัดุ  127 งานประกัน
103 ห้องตรวจ2 128 ห้องตรวจ1 
104 ห้องตรวจ3 130 งานห้องคลอด 
105 งานกายภาพบำบัด 131 โรงครัว
108,109 หน่วยปฐมภูมิและองค์รวม  134 งานแพทย์แผนไทย
110 ประชาสัมพันธ์ 135 งานสารสนเทศ
111/138 ตึกผู้ป่วยในสามัญ 140 งานสารสนเทศ
112 งานจ่ายกลางและซักฟอก  141 บริหาร
119 งานเทคนิคการแพทย์  145 กลุ่มการพยาบาล
120 ห้องผู้อำนวยการ  146 งานรังสีวิทยา
121 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 151 งานทันตกรรม 
122 ห้องเก็บเงิน 201/202 ตึกผู้ป่วยในประชาร่วมใจ 
124 งานเภสชักรรม 300 งานยานพาหนะ

 

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
1.โทรศัพท์หมายเลข 034-672612-5
2.ตู้รับความคิดเห็นของโรงพยาบาล
3.https://www.facebook.com/DMKTHospital11287

 

 

 

 

 

 


จำนวนการเข้าชม 4448 ครั้ง

diyarbakır escort free hd porn xnxx porn videos sincan escort