ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

การเงินและบัญชี

รายละเอียด

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา

รายละเอียด

 

ชมรมจริยธรรม

รายละเอียด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

รายละเอียด

 

โครงสร้างองค์กร

รายละเอียด

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

รายละเอียด

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

รายละเอียด

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ชาติ (2561 - 2580)

รายละเอียด

 

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

ทำเนียบผู้บริหาร

รายละเอียด

คณะศึกษาดูงานจาก ทีมสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด

 

บทความของผู้อำนวยการ

รายละเอียด

รมช.กระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมโรงพยาบาล

รายละเอียด

ประวัติโรงพยาบาล

รายละเอียด

 
diyarbakır escort free hd porn xnxx porn videos sincan escort